Radonmätning i Jönköping

MEC – Multi Ethnic Consulting är specialiserad på radonrapportering och radonmätning i Jönköping. Kontakta oss för att säkerställa en radonsäker miljö innan byggstart.

Vikten av radonmätning i Jönköping inför nybyggnation

Den osynliga och luktfria radioaktiva gasen radon förekommer naturligt i marken och avges primärt från berg, men kan tränga in i byggnader via luftgenomsläppliga jordar av sand eller grus. Långvarig exponering för höga halter av radon kan innebära allvarliga hälsoproblem och enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör radonhalten i bostäder och allmänna lokaler inte överstiga 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3).

Jönköping är känt för sina sandiga och luftgenomsläppliga jordar vilket ökar risken för radonspridning. Genom att utföra radonmätning inför nybyggnation i Jönköping kan eventuella radonrisker i marken identifieras och hanteras innan byggprocessen börjar. Resultatet av radonmätning i mark erhålls redan inom några timmar. Genom att integrera radonsäkerhet i byggprocessen kan kostsamma och tidskrävande åtgärder i efterhand undvikas och människors hälsa säkerställas.

Byggherren ansvarar för att alla byggåtgärder, inklusive förberedande markarbeten och radonmätningar, uppfyller de krav och föreskrifter som anges i plan- och bygglagen. Detta inkluderar att säkerställa att marken där byggnaden ska uppföras inte har farligt höga radonhalter. Byggherren har också ansvar för arbetsmiljön på byggarbetsplatsen vilket innebär att särskilda säkerhetsåtgärder kan behöva vidtas för att skydda arbetstagare från exponering för radon.

Experter på radonmätning inför byggnation

MEC är experter på radonmätning i mark eller jord och för att säkerställa en radonsäker grundläggning i Jönköping kan vi utföra en specifik radonmätning för nybyggnation. Genom att analysera markens radonpotential och rekommendera tekniker som undertrycker radoninträngning skapas en trygg och hälsosam miljö från grunden.

Kostnad för radonmätning i Jönköping

Att utföra radonmätning innan nybyggnation i Jönköping är en enkel och kostnadseffektiv metod. Aktuell kostnad för radonmätning i Jönköping varierar beroende på antalet detektorer och mätperiodens längd. Kontakta oss för en skräddarsydd offert.

Radonrapport i Jönköping

Vi erbjuder en fullständig radonrapport i Jönköping som inkluderar både mätning och rapportering. Våra rapporter uppfyller alla lokala regler och bestämmelser och ger detaljerad information om radonhalten i marken, samt rekommendationer för eventuella åtgärder som bör vidtas.

Hyra radonmätare

Vill du hyra en radonmätare? Vi på MEC har investerat i en egen Markus 10 för radonmätning i mark. Detta gör att vi kan erbjuda bättre tillgänglighet utan ledtider för våra kunder.

Utöver investeringens positiva påverkan för våra kunder erbjuder vi även andra verksamheter att hyra radonmätare Markus 10 från oss. Behöver du expertis för radonmätning i mark eller är ute efter att hyra en radonmätare är du välkommen att kontakta oss.

Du är även välkommen att kontakta Edwin Meissner på +46 (0)739 29 2223.

FAQ

Varför är radon farligt?

I Sverige anses cirka 500 lungcancerfall varje år vara kopplade till exponering för höga radonhalter under en lång period.

Vad anses vara acceptabla radonnivåer i Jönköping?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om radon inomhus, FoHMFS 2014:16 är riktvärdet för radon i inomhusluften i en befintlig byggnad 200 becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Observera att låga nivåer av radon i marken inte nödvändigtvis leder till låga nivåer inomhus i en nybyggd fastighet. Ofta påverkas radonhalten mer av den specifika byggnadskonstruktionen än av markens radonhalt. Ändå är det viktigt att förstå att risken för förhöjda radonhalter inomhus stiger om radonhalten i marken är hög.

Finns det lagkrav på radonmätning i Jönköping?

Enligt Boverkets byggregler, BFS 2011:6, får radonhaltens årsmedelvärde i en ny byggnad inte överskrida 200 Bq/m3 i rum där personer vistas mer än tillfälligt. Därför är det av yttersta vikt att utföra radonmätning innan bygget påbörjas. Kontakta oss för information om tillvägagångssätt och kostnad för radonmätning i Jönköping.

Vill du komma i kontakt med oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss!