Geoteknisk undersökning i Göteborg

Boka geoteknisk undersökning i Göteborg via MEC.

Vad är en geoteknisk undersökning?

En geoteknisk undersökning, även känt som geoteknisk markundersökning, syftar till att undersöka markförhållanden för att bättre förstå markens egenskaper. Den ger nödvändig och detaljerad information för att kunna förbereda en optimerad grundläggning i samband med en planerad byggnation. Geotekniska undersökningar genomförs för att få bättre insikt i byggprojektets förutsättningar, identifiera utmaningar och potentiella problem för projektet och se över vilka möjligheter som finns för grundläggningen inför byggnationen. Detta gäller för alla typer av byggnationer inklusive villor, höghus, vägarbeten, industrifastigheter, hamnanläggningar, vindkraftverk, översvämningsskydd, stödkonstruktioner med mera.

En geoteknisk undersökning strävar efter att besvara följande frågor:

 • Är marken lämplig att bygga på?
 • Hur genomförs en så kostnadseffektiv grundläggning som möjligt?
 • Vilka möjligheter till byggnation finns i området?
 • Hur påverkar markens förutsättningar grundläggningen inför byggnationen?

När krävs en geoteknisk undersökning?

I vissa fall kräver kommunen en geoteknisk undersökning, i andra fall är det motiverat på grund av rådande omständigheter på tomten (till exempel risk för ras, skred eller erosion). En geoteknisk bedömning är ofta en förutsättning för att kunna utföra en säker och kostnadseffektiv byggnation och är nödvändig för alla faser i byggnadsprojekt, från förstudie till byggskede.

Ta hjälp av specialister inom geoteknik i Göteborg

Ta reda på markförhållandena där ni ska utföra en nybyggnation eller tillbyggnation med MEC. Vi utför geotekniska undersökningar i Göteborg med omnejd för att undersöka rådande markförhållanden och se över möjligheterna till grundläggning för byggnation.

MEC har erfarenhet av att utföra både stora och små projekt med varierande komplexitet för alla typer av byggnationer såväl som i alla typer av markmaterial. Vi analyserar och utvärderar projektets specifika grundläggningstekniska förutsättningar och syfte för att skapa en tekniskt och ekonomiskt optimal lösning anpassad efter era behov. Vi tror på att leverera rätt tekniskt kunnande snarare än att leverera mest. Kontakta oss för mer information eller läs mer om våra tjänster.

Beskrivningen från den geotekniska undersökningen anpassas efter projektets förutsättningar och kan ge svar på bland annat, men inte begränsat till:

 • jordtyp
 • fasthet i marken
 • jordlagerföljd
 • grundvattenförhållanden
 • jordegenskaper
 • risker ur ett sättningsperspektiv
 • risker för stabilitetsbrott/skred och erosion.
 • bergtekniska förhållanden


Så går en geoteknisk undersökning till med MEC

En geoteknisk undersökning i Göteborg inleds med ett möte mellan dig och MEC för att se över projektets förutsättningar, tidplan och budget. Tillsammans tar vi fram en projektplan anpassad efter projektets förutsättningar och behov baserat på tillgängligt underlag (bilder, ritningar, jordartskarta, etc.) och eventuellt våra egna observationer vid ett platsbesök. Därefter bestäms typ och metod för den geotekniska undersökningen.

MEC utför bland annat enklare undersökningar i syfte att ta reda på om grundläggning för er byggnation i Göteborg är möjligt eller om någon åtgärd krävs, till exempel då marken är för mjuk. Vi utför även mer avancerade geotekniska undersökningar för att besvara mer komplexa frågeställningar, till exempel om den mjuka marken har ett tillräckligt fast underlag för en platta. MEC erbjuder geotekniska undersökningar oavsett typ av material på tomten, för allt från berg, krossmaterial, grus, sand och silt till lera och organiska jordar.

Varför MEC?

Geoteknik är vårt expertområde. Vi är väl utrustade för att utföra alla former av geotekniska undersökningar i Göteborg i projekterings- och byggskedet. Hos MEC befinner sig kunden alltid i första rummet, och vi lägger stort fokus på både social såväl som ekonomisk hållbarhet. Kunder ska känna att vi bemöter dem såväl som våra medarbetare på rätt sätt, behandlar dem med respekt och visar på gott uppförande i alla interaktioner. Vi arbetar nära dig som kund, och är transparenta i vårt arbetssätt. Vi redogör tydligt för kostnader och håller oss till överenskommen budget enligt avtal om inga oförutsedda händelser uppstår.

Med lång erfarenhet av geoteknik i Göteborg och övriga Sverige, och ett brett nätverk av projektpartners, åtar vi oss alla typer av geotekniska undersökningar. Vi har kompetensen, utrustningen och erfarenheten som krävs för att garantera framgången av grundläggningen för er byggnation.

FAQ – Geoteknisk undersökning

Vad för typer av geotekniska undersökningar utför ni?

MEC kan utföra alla typer av geotekniska undersökningar i Göteborg – för alla typer av byggnader och i alla typer av markmaterial. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och projektets förutsättningar för att kunna förbereda för optimala förhållanden för grundläggning inför planerad byggnation.

Vad behöver ni av kunden för att kunna utföra en geoteknisk undersökning?

Dels en tydlig projektbeskrivning, dels underlag som nybyggnadskarta, kartor över fastigheten, ritningar med mera för att hjälpa oss att få en så god överblick som möjligt över marken och dess förutsättningar.

Hur fort kan ni genomföra en geoteknisk undersökning?

Vi kan genomföra en geoteknisk undersökning i Göteborg inom 2–4 veckor. Beroende på projektets natur kan mer eller mindre tid krävas för att genomföra undersökningen.

Vad kostar en geoteknisk undersökning?

Kostnaden för en geoteknisk undersökning baseras på en rad olika faktorer kopplade till projektets förutsättningar och era behov. De inkluderar bland annat, men är inte begränsat till:

 • om det behöver borras i marken
 • hur detaljerad analysen behöver vara
 • hur stort och komplext projektet är
 • vilken typ av mark som ska undersökas.

Beroende på projektets natur kan mer eller mindre tid krävas för att genomföra undersökningen och olika typer av verktyg kan behövas tas i bruk.

Vill du komma i kontakt med oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss!