Grundläggning

MEC utför geotekniska undersökningar och utredningar för alla typer av jord och bergförhållanden för att optimera grundläggning

MECs grundläggningstjänster

Våra grundläggningstjänster anpassas alltid efter kundens behov och önskemål samtidigt som vi tar hänsyn till marken för konstruktionen och dess bärighet vid planering av projektets utförande och omfattning. Oavsett om det gäller ett litet eller stort projekt finns vi här för att säkerställa att grundläggningen utförs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt.

Undersökning av mark inför grundläggning

En av de viktigaste delarna av en grundläggning är att undersöka markens förhållanden inför ett projekt för att ta reda på om den behöver förstärkas för den framtida byggnationen.

Vi erbjuder geotekniska undersökningar i mark och berg för att undersöka vad för typ av material som förekommer, dess egenskaper och bärighet. Undersökningen genomförs genom att borra i marken alternativt berget för att fastställa vilken typ av jordart eller bergart det är, dess egenskaper och för att uppskatta grundvattenförhållanden. Vi tar även upp jordprover som skickas till laboratorium där de kan fastställa markens typ och egenskaper. Därefter föreslår vi eventuella åtgärder som lämpar sig för just ert projekt.

Konsultation

Vi erbjuder konsultation för hela grundläggningsarbetet för entreprenader såväl som i projekteringsskedet. MEC kan agera som rådgivare under hela processen, från fastställandet av marktyp till färdig grundläggning, för att optimera arbetsprocessen, minimera kostnader och säkerställa ett framgångsrikt resultat.

Tredjepartskontroll

Likt vår tjänst för konsultation kan vi agera som en tredjepartsgranskare (specialistgranskning). Vi kontrollerar föreslagen projektering och bedömer de insatser som gjorts vid projekterings- samt entreprenadskedet.

Grundläggning på olika typer av markmaterial

Med geotekniska undersökningar kan man bättre förstå markens egenskaper som är en förutsättning för en säker grundläggning. MEC ger er bättre insikt i markens förutsättningar genom att identifiera dess egenskaper och potentiella risker, samtidigt som vi ser över vilka möjligheter som finns och är mest kostnadseffektiva.

Grundläggning på lera

Om grundläggning på lera inte genomförs korrekt kan kostsamma problem dyka upp i framtiden, detsamma gäller för schakter. I stora delar längst kusten, Götaland, Svealand och längst älvarna i Norrland är det mycket lera i marken. Detta kan leda till sättningar som gör att marken trycks nedåt av husets tyngd som resulterar i exempelvis lutande golv, att dörrar blir svåra att öppna och avlopp börjar luta åt fel håll. En annan stor risk med lera är att de kan vara skredbenägna vilket kan orsaka stora skador på hus, anläggningar och människor.

För att förebygga detta för byggnader och anläggningar på lerig mark behöver grundläggningsarbetet planeras och genomföras på korrekt vis. Med en geoteknisk undersökning och projektering kan vi identifiera exakt vilken jordtyp marken består av och föreslå en säker och kostnadseffektiv lösning för grundläggning på lera alternativt i kombination med annan jord- eller bergart och undvika svåra sättningar eller skred i framtiden.

Grundläggning på lera kräver i många fall att pålar installeras för att förebygga skadliga sättningar.

Grundläggning på berg

För en bra grundläggning på berg krävs ibland att man behöver spränga för att få en jämn yta att arbeta med. Fördelen med berg är att risken för sättningar är minimal eftersom materialet är väldigt fast.

Däremot är det inte bara att spränga och börja bygga utan att förstå markens egenskaper. Man använder olika metoder beroende på typ av berg och placering. Plintgrund, platta på mark eller krypgrund är tre olika metoder som exempelvis kan användas för grundläggning på berg.

Grundläggning på sand

Grundläggning på sand är mer komplext än fastare material som berg eller packad jord då den kan vara uppblandad samt förekomma i olika fraktioner. Med risk för framtida sättningar är det vitalt att förstå materialets egenskaper för en säker grundläggning på sand och agera därefter för att bygga den husgrund som passar bäst.

Typer av grundläggningar

Det finns flera typer av grundläggningar och vilken som är lämplig för en byggnad beror på faktorer som marktyp, byggnadens eller anläggningens storlek och vikt, klimatförhållanden och andra faktorer. Nedan går vi igenom två av de vanligaste typerna av grundläggning: grundläggning med betongplatta och grundläggning med pålar.

Grundläggning på betongplatta

Att genomföra en grundläggning med betongplatta är idag den vanligaste lösningen för byggnader med få våningsplan. Den lämpar sig främst för lättare byggnader på jämn och stabil mark. Däremot kan grundläggning med betongplatta medföra extra kostnader vid dålig bärighet i marken, där pålning vid grundläggning kan bli nödvändigt.

Grundläggning med pålning

Man kan behöva använda pålning vid grundläggning på lös eller instabil mark, men även för tyngre byggnader och anläggningar. Pålar, som är långa i material av betong, stål eller trä, slås ner i marken för att bära upp byggnaden eller anläggningen. Genom konsultation från MEC kan ni få kostnadseffektiva lösningar där vi hittar alternativ till pålar som utgör en lika stabil grund.

Skapa de perfekta förutsättningarna för grundläggning med MEC

Vare sig ni representerar en kommun, entreprenadbolag, fastighetsutvecklare eller bostadsrättsförening kan vi hjälpa er. Vi utför geotekniska undersökningar inför grundläggningar för alla typer av projekt, oavsett storlek och komplexitet, skräddarsydda för era behov.

Hitta den mest kostnadseffektiva lösningen som uppfyller samtliga säkerhetskrav på markmaterialets bärighet tillsammans med MEC. Kontakta oss för mer information.

FAQ – Grundläggning

Vad är en grundläggning?

Grundläggning är arbetet som utgör en byggnads eller anläggnings bärande grund. Denna byggnation bär hela byggnationens last, och det är därför avgörande att identifiera markens förutsättningar för en säker grundläggning.

Vill du komma i kontakt med oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss!