MEC ENVIRONMENT

Multi Ethnic Consultings gren inom miljö och hållbarhet

Miljöstyrning & stöd

Miljö inom bygg och fastighet

Förorenad mark & kemikalier

  • Miljö & kvalitetsledning
  • Interima tjänster inom miljö & hållbarhet
  • Utbildningar
  • Byggmiljöinventering & rivningsplan
  • KMA-Kvalitets, Miljö & Arbetsmiljö
  • Miljösamordning byggnader
  • Miljötekniska markundersökningar
  • Anmälan & miljökontroll vid efterbehandlingsåtgärd
  • Kemikaliehantering & lagefterlevnad

Referensprojekt

MTU Kobbegården

Miljöteknisk markundersökning inför startbesked inför renovering och tillbyggnation av lättare industrifastighet.

MTU Almedalen

Fältprovtagning av mark inför schakt i banvall och ombyggnad av spår, Västlänken.