Miljöteknisk markundersökning

Boka en miljöteknisk markundersökning via MEC för att kontrollera markens föroreningsstatus.

MECs tjänster för miljöteknisk markundersökning

För att kontrollera markens föroreningsstatus och dess miljömässiga tillstånd utför man en miljöteknisk markundersökning. En sådan undersökning fastställer om marken är förorenad och om det finns någon risk för miljöpåverkan och hälsorisker för människor som bor eller arbetar i närheten av platsen. Resultatet används sedan för att fastställa vilka åtgärder som behöver vidtas för att hantera eventuella problem och säkerställa en säker och hälsosam miljö. En miljöteknisk markundersökning är vanlig att utföra inför nybyggnation för att säkerställa att ingen föroreningsrisk föreligger för kommande verksamheter eller bostäder.

MEC erbjuder miljötekniska markundersökningar. Våra tjänster anpassas alltid efter kundens förutsättningar och behov samtidigt som vi tar hänsyn till arbetets omkringliggande faktorer. Vid markundersökningar kan detta innebära allt från bakgrundsarbete med arkivinventering hos kommunen till att ta hänsyn till bostäder och andra byggnader och anläggningar som påverkas av arbetet. Låt oss konsultera, projektleda eller sätta strategi för arbetet.

När krävs en miljöteknisk markundersökning?

Miljötekniska markundersökningar utförs vanligtvis i samband med projektutveckling av fastigheter, fastighetstransaktioner och due diligence, byggprojekt, saneringar och andra situationer där marken kan vara förorenad eller ha en påverkan på miljön och människors hälsa. Felaktigt eller otillräckligt underlag kan bli kostsamt vid fastighetsrelaterade verksamheter. Fastigheter och anläggningar kan även få ett myndighetskrav på att utföra en miljöteknisk markundersökning. Detta kan inkludera undersökningar av mark, grundvatten och ytvatten där mark- och vattenprover tas och skickas till ett labb för att kunna fastställa om de innehåller föroreningar som kan ha en negativ inverkan på miljön eller människors hälsa. Spridningsrisker till närliggande områden via vatten tas också med i bedömningen.

Vid en miljöteknisk markundersökning i Sverige finns riktlinjer från Naturvårdsverket gällande riktvärden och övriga standarder för undersökning och riskbedömning av förorenad mark

Processen för miljötekniska markundersökningar

Processen för miljötekniska markundersökningar kan variera beroende på syftet med undersökningen och den specifika miljöfrågan som ska undersökas, men det finns några generella steg som ofta ingår i processen för en miljöteknisk markundersökning i Sverige:

  • Först och främst planeras undersökningen utifrån syftet och frågeställningarna som ska undersökas. Detta inkluderar att definiera undersökningsområdet, fastställa vilka parametrar som ska mätas och vilka provpunkter som ska väljas.
  • Därefter genomförs ett fältarbete vid behov. Detta är inte alltid nödvändigt då man kan få den informationen man behöver via akrivinvetering i kommunens arkiv. Vid de fall då fältarbete är nödvändigt tas prover från marken. Detta kan bland annat inkludera att mäta markens egenskaper såsom kornstorlek och fuktighet, samt att ta prover av grundvatten om det finns misstankar om föroreningar i det.
  • De prover som tas skickas sedan till laboratoriet för analysering. Det kan inkludera att testa proverna för föroreningar såsom tungmetaller eller kemikalier, och att undersöka jordens pH-värde och andra egenskaper.
  • När analysen är klar sammanställs resultaten och rapporteras till kunden eller beställaren av undersökningen. Rapporten beskriver de undersökta parametrarna, vilka resultat som erhölls och eventuella slutsatser och rekommendationer för vidare åtgärder om det finns misstankar om föroreningar.

Beroende på undersökningsområdet och syftet med undersökningen kan det finnas ytterligare steg eller variationer av ovanstående process. Vi på MEC kan hjälpa er med miljötekniska markundersökningar från start till slut med allt från undersökningar till strategi och utförandet av eventuella åtgärder. 

Ta hjälp av specialister i Göteborg

Behöver du en expert för provtagning av mark eller vatten? Kontakta MEC! Vi anpassar samtliga tjänster efter kundens behov och kan med ett stort nätverk projektleda såväl som konsultera stora som små uppdrag med varierande komplexitet. Skulle det visa sig att åtgärder behövs efter en miljöteknisk markundersökning kan vi projektleda insatsen och sätta strategin för arbetet.

Vill du komma i kontakt med oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss!