Förorenad mark

Boka en miljöteknisk markundersökning via MEC för att undersöka förorenad mark.

MECs erbjudande för undersökningar av förorenad mark

Det är vanligt att fastighetsägare, myndigheter och organisationer beställer undersökningar av MEC för att utvärdera eventuella förekomster av förorenad mark i samband med fastighetsutveckling, byggnads- och anläggningsprojekt. Det finns också lagstiftning och riktlinjer för att hantera förorenad mark och minska riskerna för hälsan och miljön.

Vi på MEC erbjuder säkra, pålitliga och kostnadseffektiva miljötekniska markundersökningar för att undersöka eventuella förekomster av förorenad mark. Vi har erfarenhet av att jobba med stora och små företag inom uppdrag med varierande komplexitet och storlek. Kontakta oss redan idag för konsultation, projektledning eller strategi för kontroller avseende förorenad mark.

När behövs en miljöteknisk undersökning av förorenad mark?

Markundersökningar är en viktig åtgärd som behöver utföras i olika situationer. Det kan vara vid köp eller försäljning av en fastighet för att identifiera eventuella föroreningar som kan påverka fastighetens värde. Det är också vanligt när man planerar att bygga på en tomt där marken tidigare har använts för tung industri eller andra verksamheter som exempelvis kemtvätt, biltvätt eller verkstad eftersom det kan det finnas en risk för förorenad mark vid eller i anslutning till dessa verksamheter.

En undersökning kan också vara aktuell om det finns misstanke om föroreningar som kan identifieras med till exempel spår av oljefläckar, kemiskt spill eller annat som kan ha påverkat marken. Det är viktigt att vidta åtgärder för att säkerställa att eventuella föroreningar hanteras på ett säkert sätt för att minimera riskerna för hälsa och miljö. Det är också viktigt att bedöma hur en fastighet med potentiella föroreningar kan bebyggas och om det föreligger några begränsningar ur ett verksamhets- eller boendeperspektiv.

Riskbedömning av förorenad mark

Riskbedömning av förorenad mark är en viktig process för att identifiera, bedöma och hantera risker för människors hälsa och miljön. Det innebär att utreda granska vilka risker som kan uppstå och att ta beslut om lämpliga åtgärder för att minimera dessa risker.

Tre steg för riskbedömning av förorenad mark:

  1. Riskbedömning av förorenad mark sker i flera steg. Det första steget är att identifiera och beskriva eventuella föroreningskällor eller tidigare förekommande källor och därefter bedöma föroreningsgraden på platsen. Detta görs genom att samla in information om platsen och utföra provtagning av mark och grundvatten för att mäta nivån av föroreningsgrad.
  2. Det andra steget är att bedöma riskerna för människors hälsa och miljön. Detta görs genom att jämföra de uppmätta nivåerna av föroreningar med gränsvärden och riktlinjer som sätts av myndigheter. Om nivåerna av föroreningar överskrider gränsvärdena, kan det innebära att det finns en risk för människors hälsa och miljön.
  3. Det tredje steget är att bedöma hur riskerna kan hanteras. Detta kan innebära att man utför åtgärder som att sanera marken eller att begränsa användningen av platsen. Åtgärderna som vidtas beror på hur allvarlig föroreningen är och vilka riskerna är för människors hälsa och miljön.

Riskbedömning av förorenad mark är en komplex process som kräver specialkompetens inom området. Det är viktigt att genomföra en noggrann och korrekt riskbedömning för att skydda människors hälsa och miljön. Med MEC kan ni få förslag på lösningar där vi kan ta hand om allt från det inledande arbetet i att bedöma marken till att sätta en strategi för eventuell hantering av förorenad mark.

Riktvärden för förorenad mark

Riktvärden för förorenad mark är riktlinjer som används för att bedöma graden av förorening i marken och bedöma riskerna för människors hälsa och miljön. Dessa riktvärden fastställs av Naturvårdsverket för att fastställa en hälsomässigt säker grad av förorening i marken.

Det finns olika typer av riktvärden för förorenad mark, inklusive riktvärden för farliga ämnen i marken och riktvärden för markens förmåga att hålla och transportera föroreningar till grundvattnet. Dessa värden används för att bedöma huruvida marken är säker för användning och om det krävs ytterligare åtgärder för att minska risken för människors hälsa och miljön.

Vad klassas som förorenad mark?

Förorenad mark är mark där förorenande ämnen som kan hota miljön eller människors hälsa har ackumulerats till en nivå som överstiger naturliga bakgrundsnivåer. Förorenande ämnen kan inkludera kemikalier, tungmetaller, oljor och andra ämnen som vanligtvis släppts ut från industri och olika former av verksamheter.

Behöver du hjälp med riskbedömning av förorenad mark?

Vi på MEC är specialiserade inom geoteknik och kan tillgodose rätt utrustning och kompetens för att genomföra alla typer av undersökningar med avseende på förorenad mark, inklusive riskbedömning, både under projekterings- och byggfasen. 

Vi arbetar tillsammans med dig som kund och är transparenta i vårt arbetssätt. På MEC kan du lita på oss att leverera högkvalitativa miljötekniska undersökningar.

Kontakta oss för specialistkompetens inom miljötekniska undersökningar så hjälper vi dig bedöma marken samt värdera och planera eventuella åtgärder. 

Vill du komma i kontakt med oss?

Skicka ett meddelande så hör vi av oss!